Kirjallinen kysymys opintotuen ehtojen väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Korkeakouluopiskelijat ovat olleet etäopetuksessa pian lähes vuoden ajan. Poikkeuksetta sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen opetus on siirtynyt kampuksilta verkkoon ja kotiin. Rajuilla rajoitustoimilla on ollut vakavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia myös nuorten aikuisten hyvinvointiin. Erityisesti henkinen kuormitus on kasvanut.

Monella opiskelijalla on aiheellinen huoli toimeentulonsa riittävyydestä, koska opintotuen tukiaika on niukka. Vaikka opintotuen aikasäännöksiä on muutettu vallitsevan pandemian takia, aiheuttavat opintotukeen liittyvät ehdot päänvaivaa. Keväällä 2020 päätettiin, että koronan takia viivästyneet opinnot on hyväksyttävä syy opintojen hidastumiseen. On kuitenkin epäselvää, vaaditaanko koronan takia hidastuneista opinnoista korkeakoulusta johtuva syy vai riittääkö esimerkiksi opiskelijan heikentynyt jaksaminen riittäväksi syyksi.

Opintotukilain 5 b §:n 3 momentin mukaan opiskelijalla on oikeus opintotukeen opintojen edistymättömyydestä huolimatta, jos hän esittää hyväksyttävän syyn opintojen hidastumisesta. Hyväksyttävä syy voi olla opiskelijan sairaus tai muu siihen rinnastettava opiskelukykyä heikentävätekijä, hänen lähiomaisensa sairaus, hänen vaikea elämäntilanteensa tai hänen opintojensa edistymiseen tilapäisesti vaikuttanut muu erityinen syy.

Useimmiten opiskelijan sairaudesta vaaditaan lääkärin kirjoittama virallinen lausunto, jotta opiskelukyvyn heikentyminen voidaan todeta. Lausunnon saaminen voi vaatia opiskelijalta useampia yhteydenottoja sairauden selvittämiseksi. Uupumus, väsymys tai henkinen kuormitus nykyiseen tilanteeseen eivät ole diagnosoituja sairauksia, mutta voivat silti heikentää opiskelukykyämerkittävästi.

Opintotuki on opiskelijalle välttämätön toimeentulo. Huoli oman toimeentulon riittävyydestä on kasvanut myös, kun opiskelijoiden työt ovat katkolla tai kesätöitä ei ole löytynyt. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että opiskelijoiden uupumisen ja henkisen kuormituksen takia kenenkään toimeentulo ei tyrehtyisi. Opintotuen ehtoja tulisikin muuttaa väliaikaisesti siten, että hyväksyttävä syy opintojen viivästymiselle täytyvät olla myös muut kuin diagnosoidut sairaudet, kuten opintotukilain 5 b §:n 3 momentissa todetaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus varmistaa, että opintotukilain 5 b §:n 3 momentin tulkinnassa hyväksyttävänä syynä opintojen viivästymiselle pidettäisiin uupumuksesta tai henkisestä kuormituksesta johtuvaa opiskelukyvyn heikentymistä

sekä kuinka voidaan taata se, ettei koronan takia viivästyneet opinnot aiheuta selvityspyyntöjen sumaa?

Helsingissä 02.03.2021