Saara Hyrkkö

Grön riksdagsledamot – riksdagsvalskandidat i Nylands valkrets

Jag är en grön riksdagsledamot, diplomingenjör, mamma till en liten pojke och scout. En krisresistent förhandlare, en nyfiken brobyggare och en analytisk optimist. Jag brinner för utbildning och kultur, jämlikhet och mänskliga rättigheter, unga och familjer, frihet och ansvarstagande, natur och klimat.

Det har varit en ära att vara riksdagsledamot för Nyland och vice ordförande för den gröna riksdagsgruppen. Jag ställer upp för omval eftersom jag vill fortsätta att arbeta ihärdigt för dessa frågor:

 • Utbildning av hög kvalitet, en mångsidig kultur och fri vetenskap är grunden till välmående och framgång i framtiden. Läs mer.
 • Klimatkrisen och biodiversitetskatastrofen kan fortfarande stoppas. De kommande åren kommer att avgöra om vi lyckas skydda vår gemensamma miljö. Läs mer.
 • Ungas välbefinnande och hur familjerna klarar sej är avgörande frågor för hela Finlands framtid. Läs mer.
 • Jämställdheten är inte färdig. Jämställdhet och mänskliga rättigheter är ett litet lands och en liten människas säkerhet. De måste försvaras kompromisslöst. Läs mer.

Det finns hopp. Det finns styrka. Vi skapar resultat.

Valdagen är söndag 2.4.2023. Förhandsröstningen äger rum 22–28.3.2023. Mitt valnummer är 204.

Nedan berättar jag mer detaljerat om mina teman och mål. Du kan också läsa mer om mina tankar på Yles valkompass.


UTBILDNING, KULTUR OCH VETENSKAP

En högkvalitativ utbildning är en stabil stöttepelare för både jämställdhet och sysselsättning, om skapar grunden för Finlands framgång och människors välbefinnande. Forskning, utveckling och innovationer skapar nytt och löser vår tids stora problem. Utan kultur är livet endast en blek skugga av sig själv – vilket Covid-tiden och dess restriktioner dessvärre bevisade . Kulturen har en stor betydelse såväl för enskilda människor som för hela samhällets krisresiliens och livskraft.

Under den gångna mandatperioden förhandlade jag fram konkreta insatser för alla utbildningsnivåer, en jämlik rättighet till småbarnspedagogik och mindre gruppstorlekar, ett experiment med två-årig förskola, obligatoriska personaldimensionering, gratis utbildning på andra stadiet amt lösningar med vilka vi får forsknings- och innovationsfinansieringen igång. Jag försvarade kultursektorn som blev hårt åtgången av Covid-tiden, arbetade för stöd även för frilansare och ledde reformarbetet kring Miljöpartiets kulturpolitiska riktlinjer.

Det långsiktiga arbetet för utbildning, vetenskap och kultur måste fortsätta även under nästa mandatperiod. Vi börjar från dessa ämnen:

 • Vi löser personalbristerna inom småbarnspedagogiken och stadfäster en två-årig förskola.
 • Vi ser till att lärare i grundskolan har tid att lära ut och vara närvarande, samt att eleverna får det stöd de behöver. Vi säkerställer att varje ungdom hittar en väg framåt efter grundskolan.
 • Vi ökar på antalet nybörjarplatser/antagningsplatser på och grundfinansiering av högskolorna. Vi håller fat vid den kostnadsfria utbildningen. Vi skapar möjligheter till ett livslångt lärande.
 • Vi försvarar vetenskapens oberoende och satsar på högkvalitativ forskning. Vi omfokuserar ineffektiva och skadliga företagsstöd mot nyskapande verksamheter.
 • Vi vidkänner kulturens betydelse för välmående, ekonomin och sysselsättningen. Vi lyfter kulturbudgeten till en procent av statsbudgeten. Vi siktar på att de kreativa industrierna når upp till det europeiska genomsnittet.
 • Vi förbättrar kulturens tillgänglighet och säkerställer att alla –från daghem till fängelser, från ungdomsgårdar till äldreboenden– har möjligheter att uppleva kultur.
 • Vi ser till att kulturskapare och andra yrkesverksamma inom området har en säker försörjning. Vi lagar det slitna socialskyddet med basinkomst. Vi bygger fungerande kanaler och den nödvändiga kunskapsbasen för att stödja aktörer inför kommande kriser.

NATUR, KLIMAT OCH DJUR

Finländare älskar och uppskattar naturen och önskar sig en trovärdig klimatpolitik från beslutsfattare. Trots detta minskar naturen mångfald även i Finland och det känns som att varje klimatbeslut ligger bakom enorma ansträngningar. Vi har fortfarande otroligt mycket att göra för att få mänsklig verksamhet anpassat till de gränser som sätts av naturen. Klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald är kriser som hotar mänsklighetens framtid och tyvärr spär på varandra. Som tur är fungerar det på samma sätt åt andra hållet: genom att avvärja klimatkrisen saktar förlusten av biologisk mångfald ner och genom att bekämpa förlusten av biologisk mångfald bromsar klimatuppvärmningen ner.

Under pågående mandatperiod har vi tagit stora framsteg. Vi stiftade en klimatlag med vilken målet om ett kolneutralt Finland till år 2035 inte endast är en förhoppning utan en lag. Vi stiftade en naturskyddslag som lägger grunden till åtgärder för att motverka förlusten av biologisk mångfald. Vi lyfte finansieringen av naturskyddet till en historiskt hög nivå. Vi skyddade skogar och kärr. Vi grundade nya nationalparker och naturskyddsområden.

Arbetet för att motverka klimatförändringen och stoppa förlusten av biologisk mångfald är inte i mål än. Det finns lösningar. Nu gäller det att verkställa dem:

 • Vi räddar Finlands kolsänkor. Vi skyddar statens urskogar och leder omställningen till ett från naturens synvinkel hållbart skogsbruk.
 • Vi gör allt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Vi stiftar en naturlag för att stötta arbetet och tar med naturkapitalet i den nationalekonomiska bokföringen. Vi förnyar vattenlagen och skärper gruvlagen. Vi fördubblar finansieringen av naturskyddet. Vi tar bättre hand om Östersjön.
 • Vi håller fast vid klimatmålen. Vi minskar på utsläppen från alla sektorer i samhället. Vi påskyndar produktionen av utsläppsfri energi, lösgör trafiken från fossila bränslen och förnyar jordbruksstödet mot ett mer hållbart håll, sett från naturens synvinkel. Vi avvecklar stöd som är skadliga för miljön.
 • Klimatpolitik är i största grad även säkerhetspolitik då ett beroende av fossila bränslen gör oss sårbara. En klimattålig och självförsörjande energisektor, hållbart jordbruk och förminskning av utsläpp från trafiken är inte endast viktigt för klimatet, utan även eftersträvansvärda mål för försörjningsberedskapen och säkerheten. De är även ett skydd i vardagen då de drastiska prishöjningarna för fossila bränslen inte direkt slår till finländarnas plånbok.
 • Vi slutar upp med överkonsumtion av naturresurser. Vi gör hållbara val som berör miljö och hållbarhet enkla, billiga och lätta att fatta. Vi genomför en grön skatteförnyelse. Vi tar hand om ett rättvist skifte så, att alla hålls med i förändringen. Vi genomför en energipeng så kostnaderna inte hopas oproportionellt på mindre bemedlades axlar.
 • Vi förbättrar djurens rättigheter. Vi förbjuder pälsfarmning. Vi skärper kraven för djurens välbefinnande i jordbruket. Vi ökar på utbudet av vegetarisk kost. Vi reducerar köttanvändning för både djur och natur, men även för folkhälsan.

BARN, UNGA OCH FAMILJER

Finland är världens bästa land att födas i och föda i. Våra tjänster för barnfamiljer är i toppklass. Trots detta är finska föräldrar bland de mest utmattade i världen. För många unga känner ensamhet, otillräcklighet och prestationsångest just då de borde ha utrymme att pröva på, uppleva äventyr, lära sig nytt och i lugn och ro växa till sig själv – att vara ung, helt enkelt. Det är klart att vi behöver nya tag för att stötta familjer, samt stärka barns, ungas och föräldrars välmående.

Under den gångna mandatperioden stöttade vi barnfamiljer under kriser och förbättrade ställvis studerandes uppehälle. Jag föreslog en tonårsrådgivning som stöd för föräldrar vars barn närmar sig puberteten och jag förberedde lösningsförslag för att utveckla föräldrarådgivningstjänster. Jag försvarande barn och ungas rättigheter under Covid-krisen här i hemlandet och i allehanda kriser runtom i världen. Jag startade diskussionen om grundorsakerna till ungas illamående och krävde tillväxtpengar under tyck. Jag grundade nätverket ”På de ungas sida” i riksdagen för att säkerställa att ungas röst hörs i beslutsfattandet.

Ungas välmående och familjers ork är nyckelfrågor för hela Finlands framtid. Vi måste ta tjuren vid hornen och börja från detta:

 • Vi återbördar ungas välmående minst till pre-pandeminivåer. Vi säkerställer tillgängligheten till skol- och studenthälsovård samt en låg tröskel till psykiatrisk vård. Vi förverkligar terapigarantin. Vi ingriper i illamåendets grundorsaker. Vi går igenom de senaste decenniernas politiska beslut och deras inverkan på ungas välmående – och tar vid behov ett fast grepp om korrigeringspennan.
 • Vi säkerställer att experter som jobbar med unga har tillräckligt med resurser för att verkligen vara närvarande i ungas liv och leverne. Vi ökar på ungdomsarbetet och erbjuder en tillfredsställande hobby till alla unga. Vi förstärker samarbetet mellan ungdomsarbetet, socialarbetet, skolan, polisen och familjen.
 • Vi förnyar socialskyddet till basinkomst. Vi höjer på studiestödet och ser till att unga har en äkta chans att utföra sina studier.
 • Vi erbjuder tidigt stöd åt familjer. Vi underlättar åtkomsten till hemtjänst. Vi grundar tonårsrådgivningar som stöd till föräldrar och familjer om står på tröskeln till puberteten. Vi utvecklar föräldrarådgivningen mot ett ännu bättre stöd till familjernas välmående. Vi möter pappor och andra förmyndare som likvärdiga föräldrar. Vi tar in mor- och farföräldraledighet som en del av föräldraledighetssystemet. Vi säkerställer barnskyddets resurser.
 • Vi stärker ungdomars deltagande och barns rättigheter på alla beslutsfattningsnivåer.

JÄMLIKHET, FRED OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Alla måste ha rätt att vara sig själv utan att vara rädd för diskriminering, trakasserier eller rasism. Jag vill att alla har en äkta möjlighet att leta efter sin egen väg, hitta sin egen grej och komma framåt i livet. Jämlikhet avancerar inte av sig själv och i själva verket utmanas kvinnors och minoriteters rättigheter kraftigt på många håll i världen – även i Finland. Trygghet måste stärkas genom att främja jämlikhet, mänskliga rättigheter och fred.

Under den gångna mandatperioden förnyade vi familjeledigheten för att bättre stödja jämlikhet och olika livssituationer. Vi förde den samtyckesbaserade sexualbrottslagen i mål, liksom även den nya föräldraskapslagen som stärker familjers jämlikhet, förnyelser i abortlagen samt translagen. Jag har även arbetat för kostnadsfria preventivmedel, sexuella rättigheter och sexualundervisning i Finland och i omvärlden, föreslagit en könsneutral förnyelse av värnplikten samt försvarat drogmissbrukares, fångars, asylsökandes och papperslösa flyktingars grundläggande rättigheter. Rysslands invasion av Ukraina rubbade även Finlands säkerhetsläge, med påföljden att vi ansökte om Nato-medlemskap.

Jämlikheten är inte färdig. Vi måste försvara den och de mänskliga rättigheterna kompromisslöst även kommande år. Vi börjar här:

 • Vi ingriper skarpt i våld mot kvinnor. Vi ökar antalet platser på skyddshem för att uppnå de krav som ställs av behov och de krav som ställs av internationella överenskommelser.
 • Vi ökar lönetransparansen och minskar på oförklarliga löneskillnader. Vi skapar ett program med vilket vi lyfter lågavlönade kvinnodominerade fält ur lönegropen. Vi bryter ner könsdominansen inom olika fält genom bl.a. högkvalitativ studievägledning.
 • Vi påskyndar arbets- och studiebaserad invandring och gör integrationen till en finländsk framgångssaga. Vi ökar flyktingkvoten och löser de papperslösas situation på ett hållbart sätt. Vi tar hand om asylsökandes rättsskydd och förbättrar deras anställningsmöjligheter.
 • Vi korrigerar kränkningar av mänskliga rättigheter i hemlandet. Vi förnyar värnplikten till att bli könsneutral. Vi går över från en bestraffningscentrerad till en lösningscentrerad drogpolitik. Vi minskar brottsligheten genom att förbättra kriminalvårdens kvalitet. Vi stärker samernas och karelarnas samt andra språk- och kulturminoriteters rättigheter. Vi säkerställer att seniorers och funktionshindrade rättigheter förverkligas inom vård och boende.
 • Vi försvarar flickors rättigheter och sexualrättigheter – förutom i Finland även i världen. Vi genomför en utrikespolitik baserad på mänskliga rättigheter som stärker jämställdhet. Vi stabiliserar världen genom diplomati och effektivt utvecklingssamarbete.
 • Baserat på våra värderingar verkar vi för fred och säkerhet, förutom i EU och FN, även i Nato. Vi stöder Ukraina både i kampen för deras självständighet samt även i återuppbyggandet.

KOM MED!

Världen förändras inte av sig själv och därför ber jag om din hjälp. Du är varmt välkommen att göra eller stödja min kampanj på till exempel följande sätt:

Donera till kampanjen. Jag är otroligt tacksam om du kan stödja kampanjen monetärt. Varje donation har betydelse – med en tia kan vi redan göra något, med en hundring kan vi göra mer och med en tusenlapp mycket. Donationer används bland annat till broschyrer, reklam på kollektivtrafik och tidningsannonser.

Berätta åt en kompis. Valet avgörs vid valurnan. Därför är det bästa kampanjearbetet att sprida information om kampanjen åt vänner och bekanta och även främlingar som bor i Nyland och uppmuntra dem att rösta. Dela med dig av innehållet i sociala medier, bjud in mig till kompiskretsens träff eller tips om min kandidatur till en kollega vid arbetsplatsens kaffebord. Kampanjen (och mitt arbete som riksdagsledamot och fullmäktigeledamot) kan följas på bland annat Facebook, Instagram, Twitter och YouTube.

Kom med i stödgruppen. Bakom varje lyckad kampanj finns en gemensam insats. Det behövs många sorters kunnande i valet. Om du vill bli en del av kampanjteamet, skicka ett meddelande till min kampanjchef (annemarihietaharju@gmail.com) eller gå med i Facebook-gruppen här.

Rösta. Valdagen är den 2.4.2023 och förhandsröstningen (inom landet) 22. – 28.3.2023.