Kirjallinen kysymys huumekuolemien ehkäisystä ja valvotuista huumeiden käyttöhuoneista

Eduskunnan puhemiehelle

Huumeiden käyttö on lisääntynyt Suomessa koko 2000-luvun ajan. Tilastokeskuksen mukaan huumekuolemia oli vuonna 2021 enemmän kuin kertaakaan mittaushistorian aikana eli vuodesta 2006. Suuri enemmistö huumemyrkytyskuolemien uhreista on miehiä. Suurin osa alle 18-vuotiaista huumemyrkytykseen kuolleista on puolestaan naisia.

Hallitusohjelman mukaan hallitus aikoo kiinnittää erityistä huomiota nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn ja nuorten huumekuolemien vähentämiseen.

Valvotut huumeiden käyttöhuoneet olisivat yksi keino vähentää huumekuolemia ja huumeidenkäyttäjien sairastavuutta sekä ohjata käyttäjiä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Käyttöhuoneella tarkoitetaan tiloja, joissa huumeita ongelmallisesti käyttävät ihmiset voivat käyttää huumausaineita terveydenhuollon ammattihenkilön valvonnassa hygieenisesti sekä turvallisemmin kuin esimerkiksi kaduilla.

Tutkimustiedon perusteella on näyttöä siitä, että käyttöhuoneet tavoittavat sellaisia syrjäytyneitä ja vaikeasti tavoitettavia huumeita ongelmallisesti käyttäviä henkilöitä, jotka pistävät huumeita kaduilla ja muissa julkisissa tiloissa. Käyttöhuoneet vähentävät veriteitse tarttuvia tauteja ja yliannostuskuolemia. Lisäksi ne voivat vähentää huumeiden julkista käyttöä ja näin parantaa ympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta.

Valvottuja huumeiden käyttöhuoneita on toiminnassa useissa Euroopan maissa. Helsingin kaupunki on esittänyt vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriölle erillislain säätämistä, jotta kaupungissa olisi mahdollista kokeilla valvottua pistotilaa. Valvotut käyttöhuoneet eivät ratkaise kaikkia päihdepolitiikan ongelmia, mutta ne olisivat tärkeä työkalu huumekuolemien vähentämiseen, huumeidenkäyttäjien terveyden edistämiseen sekä ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä keinoilla hallitus aikoo vähentää huumekuolemia sekä aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin valvottujen käyttöhuoneiden kokeilun oikeuttavan erillislain säätämiseksi?

Helsingissä 22.6.2023

Saara Hyrkkö vihr