Valtuustoaloite kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Varhaisten vuosien merkitys lasten kasvulle ja oppimiselle on suuri. Maksuton, kaikille kuuluva esiopetus luo pohjan tulevalle koulupolulle ja varmistaa, että lapset saavat tarvitsemaansa tukea ajoissa. Esiopetuksen myötä lapset saavat oikeuden oppimisen tukeen ja opiskeluhuollon palveluihin. Eskarissa oppiminen tapahtuu ikätasoisen opetussuunnitelman mukaisesti leikin, laulun ja toiminnan kautta.

Suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisaste on eurooppalaisessa vertailussa erittäin heikkoa. Erityisen vähäistä osallistuminen on niillä lapsilla, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten. Laadukas varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas keino edistää lasten hyvinvointia ja torjua eriarvoisuutta.

Suomessa on käynnissä laaja toimenpideohjelma varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi sekä osallistumisasteen nostamiseksi. Osana ohjelmaa on vuoden 2021 elokuussa käynnistymässä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, johon valikoidaan satunnaisotannalla joukko kuntia ja jonka piiriin on tulossa 10 000 lasta eri puolilla Suomea. Kokeilun avulla on tarkoitus kerätä tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikuttavuudesta ja kehittää esiopetusta.

Espoo on ollut mukana 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Tavoitteet varhaiskasvatuksen laadun ja osallistumisasteen nostamisesta ovat linjassa Espoon omien tavoitteiden kanssa. Olisi luontevaa, että Espoo olisi aktiivisesti etujoukoissa myös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Espoolaisten opettajien osaaminen toisi tärkeän panoksen esiopetuksen kehittämiseen.

Samaan aikaan, kun varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostetaan, on olennaista pitää huolta päiväkotien ja esiopetuksen henkilökunnan työhyvinvoinnista ja terveistä, tarkoituksenmukaisista tiloista, ja sitäkin kautta vahvistaa pedagogisen varhaiskasvatuksen laatua.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mikäli siihen tarjoutuu mahdollisuus.

Aloitteeni allekirjoitti 16 valtuutettua viidestä eri puolueesta. Kiitos kaikille!