Esteettömyys ei tapahdu itsestään

Espoon konsernijaosto antaa maanantaina HSL:lle lausunnon erikoisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa. HSL esittää, että esimerkiksi näkövammaisten ja invalidien vapaalippuoikeudesta luovutaan. HSL perustelee tätä sillä, että lipunostolaitteistojen uusimisen yhteydessä lipun ostamisesta tulee esteetöntä. Espoon lausunnon virkamiesesitys on päätynyt tukemaan näitä muutoksia vastoin Espoon vammaisneuvoston kantaa. Olen eri mieltä.

Esteettömyyden toteutuminen ei tarkoita vain sitä, että lipun leimaaminen onnistuu. Esteetön matkustaminen on huomattavasti tätä laajempi kysymys. Puhutaan esimerkiksi kynnyksistä, kuulutuksista ja tiedonsaannista. Meillä on vielä paljon tekemistä.

Kun kaupunkiympäristö ei muutenkaan ole esteetön, voi joukkoliikenteen käytön hankaloittaminen sysätä muutenkin vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä jäämään kotiin. Kuten aiemmin kirjoitin, on varsin pienistä teoista kiinni, onko kaikenlaisille ihmisille tilaa tässä yhteiskunnassa.

Helsinkin sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa asiaa avataan mielestäni hyvin:

”Esteettömyys ei toteudu monien vammaisten henkilöiden tai ikäihmisten osalta kuin osittain julkisessa joukkoliikenteessä. Esteettömyyttä tulee tarkastella laajasti koko matkustusprosessin osalta lähtien aikatauluista ja lipun ostamisesta/käyttämisestä, käsittäen pysäkille ja pysäkiltä liikkumisen, ajoneuvoon nousun, ajoneuvossa liikkumisen ja matkustamisen ja päättyen pysäkiltä poistumisen. Julkisen liikenteen käytön kynnys nousee henkilöillä, jotka eivät voi olla varmoja koko matkansa esteettömyydestä tai jotka eivät voi olla varmoja, että heidän käyttämällään reitillä kalusto on aina esteetöntä. Tämä muodostuu ongelmaksi myös, mikäli hinnoitteluperuste vaihtelee riippuen kullakin linjalla käytössä olevasta kalustosta, kuten esimerkiksi siitä, onko bussi varustettu leimauslaitteella myös keskitilassa.”

HSL toteaa itse lausuntopyynnössään, että on syytä selkeyttää HSL:n tehtävää erityisryhmien matkojen tukemisessa. Kyse on nimenomaan strategisesta valinnasta, sillä taloudellisesti kyse on erittäin pienestä kysymyksestä. Tällaisista luvuista puhutaan:
230,5 milj – kuntien tuki seudun joukkoliikenteen lippuihin
30,8 milj – erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen lisäalennuksista aiheutuva lipputulomenetys/lisäsubventio
27,6 milj – opiskelijoiden osuus lisäsubventiosta
3,2 milj – muiden erityisryhmien osuus lisäsubventiosta
(Lähde: HSL:n laskelmat)

Kun puhumme näiden kyseessä olevien erityisryhmien lisäsubventioiden kustannuksista, puhumme n. 1,39 % kuntien maksamasta tuesta joukkoliikenteen lippuihin.

Minun mielestäni oikea strateginen valinta olisi jatkaa työtä esteettömän joukkoliikenteen eteen, mutta samalla tunnustaa, että pelkkä lipunoston esteettömyys ei vielä aseta kaikkia matkustajia samalle viivalle.

Siksi olen tehnyt seuraavat muutos- ja lisäysesitykset lausuntoluonnokseen. Nyt käsittelyssä olevien alennus- ja vapaalippukäytäntöjen lisäksi esitän, että pyydämme HSL:ää ottamaan opiskelijalipun yläikärajan uudestaan käsittelyyn.

VASTAESITYS:

1 (MUUTOS)
Espoo pitää hyvänä sitä, että lippujärjestelmää tarkastellaan ja arvioidaan huolellisesti, jotta se olisi mahdollisimman selkeä, yhdessä asetettuja ja joukkoliikennelain mukaisia tavoitteita palveleva sekä yhdenvertaisuutta tukeva.

2 (MUUTOS)
Sekä HSL:n uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän maksutapojen ja -laitteiden että Espoossa parhaillaan rakennettava metroon ja kaupunkiradan juniin tukeutuvan joukkoliikenteen infrastruktuurin tulee tähdätä kaikille käyttäjäryhmille esteettömään matkustamiseen. Joukkoliikenteen esteettömyys on lipunostoa laajempi kysymys, johon liittyy esimerkiksi aikataulutietojen saatavuus, pysäkkien löytäminen, asiakaspalvelu, kuulutukset, kaiteet ja kynnykset.

3 (MUUTOS)
Espoo pitääkin tärkeänä, että liikuntarajoitteisille, näkövammaisille ja vanhuksille tarjotaan jatkossa alennus- ja vapaalippuja kuten nykyisinkin.

Espoon mielestä pyörätuolien ja lastenvaunujen käyttäjille suunnatut edut on pidettävä ennallaan. Myös rollaattorien ja muiden apuvälineiden käyttö on huomioitava.

4 (ENNALLAAN)
HSL on laatinut Espoon lähilinjastoa koskevan suunnitelman. Erityisryhmien kannalta tieto lähilinjojen liikennöinnistä on erittäin tärkeä. HSL:n tulee laatia 2016 liikennöinnin aloittaville Espoon lähilinjoille markkinointisuunnitelma ja tehostaa aloitusvaiheessa niitä koskevaa tiedottamista ja markkinointia niin, että tieto uusista lähilinjoista erityisesti Matinkylä-Olari alueella ja Espoon keskuksen alueella tavoittaa potentiaaliset käyttäjät eli erityisesti ikäihmiset ja nyt käsiteltäviin erityisryhmiin kuuluvat joukkoliikenteen käyttäjät.  Markkinoinnissa tulee huomioida, että Vanhan Espoon uusien reittipohjaisten lähilinjojen liikennöinti alkaa jo syksyllä 2015.

5 (ENNALLAAN)
Uuden taksa- ja lippujärjestelmän lanseerauksen yhteydessä HSL:n tulee huolehtia tehokkaasti siitä, että erityisryhmiä ja esteettömyyttä koskevaa joukkoliikenteen informaatiota kehitetään niin, että tiedon puute uudesta lippujärjestelmästä ja sen laitteiden käytöstä tai tarjolla olevista esteettömistä joukkoliikennepalveluista ja pysäkeistä ei jatkossa muodostu erityisryhmille joukkoliikenteen käytön esteeksi.

6 (POISTO)

7 (MUUTOS)
Espoo arvioi, että muutoksilla tai niiden toteutumatta jäämisellä ei ole suurta vaikutusta kunnan kokonaistalouden näkökulmasta. HSL:n omien laskelmien mukaan erityisryhmien (pl. opiskelijat) lisäsubvention osuus kuntien tuesta joukkoliikenteen lippuihin on n. 1,39 % eli yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa.

8 (ENNALLAAN)
HSL:n laatimassa ehdotuksessa ongelmallisen ryhmän muodostavat nuoret ja työikäiset kansaneläkkeen ja takuueläkkeen saajat. HSL:n tulee selvittää, millä tavoin heidät voitaisiin sisällyttää vanhuksille suunnatun alennushintaisen päivälipun piiriin. Pienituloisten eläkeläisten liikkuminen on usein joukkoliikenteen varassa. Eläkkeeseen suhteutettuna joukkoliikenteen eläkeläisalennusten menetys merkitsee heille merkittävää elinkustannusten kasvua. Toimeentulotukikaan ei korvaa kasvavia joukkoliikennekustannuksia niille, jotka ovat jo ennestään toimeentulotuen asiakkaita, sillä kohtuulliset joukkoliikennemaksut sisältyvät toimeentulotuen perusosaan.

9 (OSITTAIN ENNALLAAN, LISÄYS)
Espoo on delegoinut joukkoliikenteen järjestämisen HSL:n tehtäväksi. Espoo ei ole varautunut joukkoliikenteen käyttöön kohdistuvien esimerkiksi kansan- tai tukieläkeläisten alennuksen myöntämisen edellyttämien tehtävien siirtämiseen osaksi Espoon kaupungin toimintaa.

Espoo ei pidä perusteltuna sitä, että osa alennus- tai vapaalipuista siirtyisi kuntien sosiaalitoimien hankittavaksi. Ei ole järkevää luoda tilannetta, jossa kuntien välisiin käytäntöihin voi syntyä eroja. Espoo katsoo, että HSL on olemassa myös siitä syystä, että sosiaalisin ja terveydellisin perustein myönnettävät alennus- ja vapaalippukäytännöt ovat yhtenäiset kuntien välillä. HSL:n tulee liikennepoliittisten perusteiden lisäksi huomioida myös sosiaaliset ja terveydelliset perusteet sekä oma roolinsa kuntien järkevän yhteistoiminnan alustana.

10 (ENNALLAAN)
Lisäksi Espoo esittää, että HSL yhteistyössä Espoon kaupungin, Länsimetron ja espoolaisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tutkii mahdollisuutta ”joukkoliikenteen kaveripalvelun” perustamiseksi Länsimetron ja taksa- ja lippujärjestelmän käynnistysvaiheen ajaksi. Muutosvaiheessa, vuosina 2016-2017 Espoon ikäihmisiä ja muita arkoja tai epävarmoja  joukkoliikenteen käyttäjiä  on syytä auttaa metron ja sen vaihtoyhteyksien,uuden taksa- ja lippujärjestelmän lippujen ja  maksulaitteiden käytössä sekä  rohkaista omatoimiseen liikkumiseen joukkoliikenteessä. Saman tapainen palvelu oli Espoossa käytössä 2000-luvun alussa Leppävaaran palvelulinjoilla, kun kaupunkirata ja sen liityntäliikenne otettiin käyttöön.

11 (LISÄYS)
Vaikka HSL ei erikseen pyytänyt lausuntoa opiskelija-alennukseen asetetusta yläikärajasta, Espoo toteaa, että yläikärajasta tulisi luopua ja toivoo, että HSL:n hallitus ottaa asian uudelleen harkittavaksi. Päätös asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan, eikä sille ole liikennepoliittisia perusteita.

Herääkö jotakin ajatuksia tähän liittyen? Otan mielelläni palautetta vastaan ja tarvittaessa viilaan muutosesityksiäni.