Puretaan työelämän kynnykset ja lasikatot

Työelämä uudistuu vinhaa vauhtia. Tarvitaan uudenlaista turvaa ja osaamista sekä tekoja tasa-arvon puolesta. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kaikilla on esimerkiksi sukupuolestaan, etnisestä taustataan, iästään tai terveydentilastaan huolimatta mahdollisuus tavoitella onnellisuutta, tehdä työtä ja elää täysipainoista elämää.

Olen feministi, eli haluan lisätä kaikkien sukupuolten tasa-arvoa ja purkaa yhteiskunnan sukupuolittuneita ja epätasa-arvoisia rakenteita, niin päiväkodeissa, armeijassa, huoltajuuskiistoissa kuin työelämässäkin.

Tällä sivulla avaan tarkemmin ajatuksiani työelämästä ja tasa-arvosta. Olen kirjoittanut tasa-arvokysymyksistä myös blogissani.

Madalletaan työelämän kynnyksiä, jotta yhä useampi pääsee töihin.

Jäykät työmarkkinat, monimutkainen sosiaaliturva ja syrjintä sulkevat monia työelämän ulkopuolelle. Tehdään kaikesta työn vastaanottamisesta kannattavaa siirtymällä perustuloon. Samalla teemme sosiaaliturvajärjestelmästä yksinkertaisemman ja inhimillisemmän. Helpotetaan yrityksen perustamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Tehdään aikuis- ja täydennyskoulutuksesta arkipäivää, jotta ihmisten on helpompi päivittää osaamistaan ja sopeutua työelämän murroksiin. Työelämässä on oltava tilaa kaikenlaisille ihmisille. Herkästi syrjään jäävien ryhmien, kuten osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistymistä on syytä tukea.

Kurotaan palkkaerot umpeen ja rikotaan lasikatot.

Naiset ovat yhä alakynnessä työmarkkinoilla: palkkaeroihin ja matalapalkka-alojen naisvaltaisuuteen on puututtava ja räikeä aliedustus yhteiskunnan ja yritysten johtopaikoilla korjattava. Osa epäkohdista korjautuu ajan mittaan asennemuutosten myötä, mutta ensin on aktiivisesti purettava epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita. Tasataan vanhemmuuden kustannukset työnantajien kesken. Jaetaan vanhempainvapaat 6+6+6-mallin mukaisesti siten, että molemmille vanhemmille on kiintiöity 6 kuukautta ja yhden 6 kuukauden jakson jakamisesta perhe voi päättää vapaasti. Tehdään vapaista myös nykyistä joustavampia.

Luovutaan kahlitsevista sukupuolirooleista ja kulahtaneista normeista.

Yhteiskunta on täynnä oletuksia siitä, millaisia ihmiset ovat tai millaisia heidän tulisi olla. Isien asema erotilanteiden huoltajuuskiistoissa on usein heikompi ja etävanhempi-isät joutuvat äitejä useammin taistelemaan vieraannuttamista vastaan. Myytti naisen paremmasta soveltuvuudesta vanhemmaksi elää vahvana ja luo myös äideille kohtuuttomia paineita. Meidän tulee tavoitella yhteiskuntaa, jossa jokaisella on tilaa rakentaa turvallisesti omaa identiteettiään ja olla oma itsensä. Seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuus tulee tunnustaa. Lainsäädännön lisäksi työtä yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä kouluissa, päiväkodeissa, kodeissa ja harrastuksissa. Eri alojen sukupuolittuneisuutta tulee purkaa rohkaisemalla tyttöjä ja poikia hakeutumaan myös epätyypillisille aloille.