On aika aloittaa uusi luku suomalaisessa kulttuuripolitiikassa

Tänään valmistui minun ja Mikki Kausteen johdolla valmisteltu Vihreiden uusi kulttuuripoliittinen ohjelma. Tavoitteenamme on nostaa kulttuurin arvostus sen ansaitsemalle tasolle.

Kulttuuriala on ollut yksi korona-ajan kovimmista kärsijöistä. Rehellistä on myöntää, että tämä hallitus ei ole onnistunut puolustamaan ja kannattelemaan kulttuuria riittävästi tässä poikkeuksellisessa kriisissä. Siitä ei yksikään puolue saa puhtaita papereita.

Se ei tarkoita, että olisimme olleet toimettomia. Vihreissä olemme tehneet ja teemme tarvittaessa jatkossakin kaikkemme oikeudenmukaisten korvausten, toimivien tukipakettien ja kulttuuri- ja tapahtuma-alan elinvoimaisuuden puolesta. Tämä aika on myös osoittanut, että Vihreiden pitkäaikainen tavoite perustulosta on ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan.

Kriisi on myös osoittanut kouriintuntuvasti kulttuurin merkityksen ihmisille. Elämä ilman teatterin upottavia penkkejä, museoiden rauhaa, keikkojen hehkua, ilman muskareita ja kuviskerhoja, on ollut omituista ja hailakkaa.

On korkea aika tunnistaa, miten suuri merkitys kulttuurilla on paitsi ihmisille, myös yhteisöille, alueille, kunnille ja taloudelle. Kulttuuri pitää nostaa sivulauseesta otsikoksi.

Jos jotain hyvää korona-ajasta versoaa, se on toivottavasti vahva yhteinen ymmärrys kulttuurin merkityksestä ja arvosta. Sitä haluamme tällä kulttuuripoliittisella ohjelmalla myös ruokkia. Jotta jatkossa tiukan paikan tullen kulttuurin puolustaminen olisi itsestäänselvyys, eikä asia, jonka puolesta pitää hiki päässä kamppailla.

Suomessa on tehtävä kaikki voitava, jotta kulttuuriala elpyy ja palaa kasvu-uralle. Ja jotta alalla työskentelevien ihmisten luottamus tähän yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen palautetaan.

Vihreän kulttuuripolitiikan ytimessä ovat taiteen vapaus ja itseisarvo, kulttuuripalveluiden monimuotoisuus ja tasa-arvoinen saavutettavuus sekä taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten toimeentulo. Puolustamme ilmaisun- ja sananvapautta ja arvostamme kulttuuria sen kaikissa muodoissa. Vihreille kulttuuri on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Jokaisella on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta asuinpaikasta, iästä, taustasta, sosioekonomisesta asemasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Kulttuuri on yhteiskunnan kivijalka – monellakin eri tavalla. Ilmiselvän ja kiistämättömän itseisarvon lisäksi taiteella ja kulttuurilla on myös mittavia myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin, talouteen, työllisyyteen ja verotuloihin sekä yhteiskunnalliseen vakauteen ja osallisuuteen. Taiteeseen ja kulttuuriin investoiminen kannattaa ja tuottaa moninkertaisesti hyötyä suhteessa siihen sijoitettuihin varoihin. Ehdotamme muun muassa seuraavia toimia:

✅ Laaditaan tulevalla vaalikaudella kulttuuripoliittinen selonteko, jonka yhteydessä sovitaan kulttuurin rahoituksen kasvu-urasta ja tehdään näkyväksi kulttuurin myönteisiä taloudellisia vaikutuksia.

✅ Tehdään kulttuurin julkiseen rahoitukseen tuntuva tasokorotus, jolla opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuribudjetti nostetaan pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista. Nopeampiakin toimia kulttuurin elpymisen tueksi on etsittävä ja leikkauksiin kulttuurin rahoituksesta ei tietenkään tule ryhtyä.

✅ Tuetaan ja ruokitaan kulttuurialan taloudellista toimeliaisuutta, kasvua ja vientiä niin, että luovien alojen osuus bruttokansantuotteesta nousee 3,6 prosentista kohti EU:n keskitasoa eli 7 prosenttia. Nykyistä suurempi osuus valtion vientiponnisteluista tulee suunnata luoville aloille.

✅ Tunnistetaan kulttuurin hyvinvointivaikutukset kunnissa ja hyvinvointialueilla. Otetaan käyttöön kulttuurilähetteet ja hyödynnetään kulttuurialan ammattilaisia sote-palveluissa. Vahvistetaan kulttuurin roolia osana kuntien elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa.

✅ Laajennetaan Kaiku-kortti ja harrastamisen Suomen malli koko maahan. Viedään taidetta ja kulttuurielämyksiä sellaisten yleisöjen luo, jotka eivät itse pysty hakeutumaan kulttuuripalveluiden äärelle, kuten hoivakoteihin ja vankiloihin.

✅ Parannetaan lastenkulttuurin toimintaedellytyksiä, esimerkiksi vahvistamalla päiväkotien ja koulujen mahdollisuutta viedä lapsia kokemaan taidetta ja kulttuuria sekä tuoda erilaisia esityksiä ja taide-elämyksiä päiväkoteihin ja kouluihin. Otetaan yksi- ja kaksivuotisneuvolan yhteydessä käyttöön kulttuurineuvolakortti houkuttelemaan ja kannustamaan vauvaperheitä kulttuurin ääreen elämän alkumetreistä asti.

✅ Korjataan taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden sosiaaliturvan epäkohtia. Toteutetaan perustulokokeilu, jossa on mukana myös taide- ja kulttuurialan ammattilaisia. Luodaan kompensaatiomalli korvaamaan valtiovallan päätöksistä johtuvia tulonmenetyksiä. Otetaan käyttöön yhdistelmävakuutus helpottamaan palkkatyön ja yrittäjyyden yhteensovittamista.

✅ Varmistetaan, että tekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen myös alustatalouden aikana. Laajennetaan lainauskorvausta myös sähkö- ja äänikirjoihin.

✅ Edistetään kulttuurin saavutettavuutta myös digitaalisten palveluiden avulla. Tuetaan uusien digitaalisten liiketoimintamallien ja innovaatioiden syntyä ja mahdollistetaan uusien kulttuurin muotojen kehittyminen siten, että järjestelmä on oikeudenmukainen myös tekijänoikeuksien haltijan kannalta.

✅ Puututaan systemaattisesti häirintään ja syrjintään kulttuurin kentällä. Luodaan kannustimia tasa-arvon ja kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen.

Koko ohjelma löytyy täältä.