Kirjallinen kysymys yleisötapahtumien turvavälivaatimuksista

Eduskunnan puhemiehelle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä sisätiloissa järjestettävissä yli 10 henkilön yleisötilaisuuksissa noudatetaan edelleen 2 metrin turvavälivaatimusta. Päätöksestä ei käy ilmi, mihin epidemiologiseen arvioon turvavälivaatimus perustuu. Aluehallintovirasto kumosi 14.6.2021 aiemmat, tartuntatautilain 58 d §:ään perustuvat turvavälivaatimukset, mutta päätti samalla asettaa tartuntatautilain 58 §:n nojalla samat turvavälivaatimukset yleisötilaisuuksiin. 

Perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen on julkisuudessa pohtinut voimassa olevien rajoitustoimien lainsäädäntöpohjaa sekä muun muassa tietopyyntöjen avulla selvittänyt asiaan liittyvää valmistelua ja päätöksentekoa. Päätökset turvavälivaatimuksista on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto, mutta tietopyynnöllä saatujen muistioiden perusteella vaikuttaa siltä, että päätökset ovat syntyneet valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen myötä. 

Rajoitustoimet ovat olleet koronaepidemian torjumisen kannalta tarpeellisia ja niillä on ollut laaja yhteiskunnan tuki. Erityisesti ihmisten perusoikeuksia ja esimerkiksi toimeentuloa ja elinkeinonvapautta rajoittavien rajoitustoimien on kuitenkin oltava oikeasuhtaisia, täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Perustelut rajoitustoimille ja niiden välttämättömyydelle on avattava selkeästi. Nämä seikat eivät vaikuta tällä hetkellä toteutuvan. 

Viranomaistoiminnan ja julkisen päätöksenteon läpinäkyvyys ja luottamus ovat edellytyksiä paitsi koronarajoitusten hyväksyttävyydelle, myös laajemmin toimivalle demokratialle. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Perustuvatko aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n nojalla määräämät turvavälivaatimukset oikeaan laintulkintaan, 

minkälaista ohjausta sosiaali- ja terveysministeriöstä on annettu näiden turvavälivaatimusten voimassa pitämiseksi, sekä

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä turvavälivaatimusten poistamiseksi ja koronatoimien läpinäkyvyyden lisäämiseksi?  

Helsingissä 24.6.2021